Form Para sa Tanong
Paksa ng Tanong
Pangalan
Pangalan, Apelyido
Kumpanya
hal. THK LM SYSTEM Pte. Ltd.
Departamento
hal. Departamento ng pag-unlad
Opisyal na Titulo
hal. Manager, Wala
Industriya
Kategorya ng trabaho
Address 1
Address 2
Lungsod
Zip Code o Postal Code
Bansa
Numero ng Telepono
hal. +65-6884-5500
Email
hal. web@thk.co.jp
Tanong
[ Paggamit sa personal na impormasyon ]
Ang impormasyong isinumite sa pamamagitan ng pahinang ito ay gagamitin para sa layunin ng pagbibigay ng mga catalog sa aming mga customer. Ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay ay maaari ding gamitin upang i-notify ang mga customer tungkol sa mga produkto at serbisyo ng Pangkat ng THK pati na rin mga seminar at exhibition na umiiral

[ Mga paraan para sa pagpapakita, pagtatama, pagwawakas sa paggamit ng, at pag-aalis ng personal na impormasyon ]
Upang maipakita, maitama, o maalis ang impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng pahinang ito, o upang humiling na hindi na gagamitin ang impormasyon, pakigamit ang form ng tanong upang isumite ang iyong kahilingan.

Pagkatapos basahin ang impormasyon sa itaas, kung sumasang-ayon ka sa mga kundisyong isinaad, paki-click ang SUMASANG-AYON AT IPADALA.
Nagtagumpay ang pag-login.
Hindi nakilala ang iyong ID o password. Mangyaring i-double-check ang iyong ID at password at subukang muli.